Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

Tidig och samordnad rehabilitering

Tidig och samordnad rehabiliterings uppdrag är att
Tillämpa arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov och att koordinera insatserna genom att organisera arbetet i tvärprofessionella och tvärsektoriella team.

Uppdraget i Tidig och samordnad rehabilitering (ToSR) är att utveckla arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov och att koordinera insatserna genom arbete i tvärprofessionella och tvärsektoriella team på Hisingens vårdcentraler. Det innebär att man skapar förutsättningar för gemensam bedömning, planering och uppföljning av patienter i arbetsför ålder, främst de med psykisk ohälsa och/eller besvär från rörelseapparaten, vilka är i behov av samordnad rehabilitering för att återfå funktion, aktivitets- och arbetsförmåga. Den bärande tanken är att ha en gemensam arena, det vill säga en gemensam mötesplats på vårdcentralen där man har avsatt samverkanstid/teamtid för gemensam bedömning och behandlingsplanering.

Tvärsektoriell samverkan inom ToSR handlar främst om samverkan mellan vårdcentralerna och Försäkringskassan. Samverkan med socialtjänsten och Arbetsförmedlingen ser olika ut på de olika vårdcentralerna. Teamen kan bestå av läkare, kurator, psykolog och rehabkoordinator från vårdcentralen, sjukgymnast och arbetsterapeut från rehabenheten samt handläggare från Försäkringskassan.

Syfte
Genom att erbjuda tidiga och samordnade insatser för personer i åldern 16-64 år verkar man för att öka välbefinnandet, förhindra eller förkorta sjukskrivningar samt minska väntetider.

Kontaktperson

Åsa Radl
Samordnare
asa.radl@vgregion.se
0707–80 05 40