Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

Nya Arbetsmarknadstorget

Nya Arbetsmarknadstorget - inriktning och organisering
Hisingsbor i åldern 18-64 år som uppbär ersättning från socialtjänsten, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan där det råder oklarhet om vad som är nästa relevanta insats för att ta steg vidare mot egen försörjning.

Deltagaren ska få rätt stöd att komma vidare i rehabiliteringsprocessen mot egen och hållbar försörjning via arbete eller studier. Stödet ska vara individuellt. Det kan vara stöd i koordineringen av insatser och stöd i kontakter över organisatoriska gränser för att komma rätt i välfärden. Det kan också handla om att individen behöver motiveras och få stöd att tänka nytt för att se alternativ att komma vidare ut mot arbetsmarknaden.

Nya Arbetsmarknadstorget består bland annat av ett Bedömningsteam och ett Samverkansteam med fyra samverkanskoordinatorer som leds av en Samordnare.

Bedömningsteamet är ett
  • konsultativt team för gemensam bedömning av individens behov av stöd och insatser utifrån de möjligheter, resurser och ansvar som finns hos de fyra myndigheterna. Ärenden lyfts till Bedömningsteamet av samverkanskoordinatorerna eller handläggare, i någon av myndigheterna, när det råder oklarhet om vilken insats som är relevant i den fortsatta handläggningen. Teamet diskuterar och kommer överens om vilken insats/åtgärd som bedöms lämplig.
Samverkanskoordinatorernas uppdrag är att:
  • göra en samlad analys av individens behov för att komma vidare mot egen försörjning.
  • ge individuellt stöd till individen utifrån de behov som identifieras. Det kan handla om att vara ett stöd i myndighetskontakter samt att motivera och att tänka nytt samt att följa upp att planerade åtgärder kommer igång.

De fem samverkanskoordinatorerna, tre från socialtjänsten och två från Arbetsförmedlingen, arbetar heltid med tillgång till och i samarbete med kompetens från Vården och Försäkringskassan.

Samverkanskoordinatorerna har ingen myndighetsutövning utan är en utförarverksamhet med uppdrag att samverka med handläggare kring Hisingsbor, som uppbär offentligförsörjning, och är i behov av samordnade insatser från parterna.

Organisationsbild

Ladda ner

PP-presentation av organisering och uppdrag

Ladda ner

Informationsblad

Ladda ner

Ladda ner

Remiss

Ladda ner

Kontaktpersoner

Hanneke Seljee Svedberg
Samordnare Nya Arbetsmarknadstorget
073–666 40 24

Samverkanskoordinatorerna

Emmelie Wihlstrand
emmelie.whilstrand@arbetsformedlingen.se
010-488 23 53

Halbast Dilan
halbast.dilan@vastrahisingen.goteborg.se
031-366 69 25

Richard Moshir
richard.moshir@arbetsformedlingen.se
010-487 36 28

Anaité Alvarado
anaite.alvarado@vastrahisingen.goteborg.se
031-366 69 85

Olivia Lundh
olivia.lundh@lundby.goteborg.se
031-336 74 00