Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

Inkluderande rehabilitering

Projektet Inkluderande rehabilitering syftar till att göra samhällets stöd mer tillgängligt för kvinnor och män som behöver samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Projektet bedrivs av sex samordningsförbund. De förbund som gemensamt ska bedriva projektet är de fyra samordningsförbunden i Göteborg samt de två förbund som omfattar kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn (AKST) samt Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås (MPHLA). Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) är projektägare.

Projektet är delvis finansierat av Europeiska socialfonden – programområde 2, som syftar till ökade ingångar till arbete för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden. Projektet består av en analysfas (1 oktober - 31 december 2015) och en genomförandefas (1 januari - 30 september 2018). Projektet ska utveckla de medverkande samordningsförbundens möjligheter att fånga upp och stödja en större andel av den målgrupp som har behov av samordnad rehabilitering för att närma sig eller nå arbetsmarknaden. Genom att stärka samordningsförbundens roll kommer fler individer åtnjuta rätten till arbete och strukturella förändringar kommer att ske.

Delprojekt

Projektet är organiserat på så sätt att de sju samordningsförbunden utvecklar sina respektive delprojekt:

  • Dino – coachning för unga vuxna (Göteborg Nordost)
  • Motiverande insatser och samverkanskoordinatore (Göteborg Väster)
  • Bedömningsteam och koordinatorer (Göteborg Centrum)
  • Unga vuxna (Hisingen DELTA)
  • Effektiv myndighetsgemensam bedömning (AKST)
  • Utökat AKTIV för minskad psykisk ohälsa (MPHLA)

Genom att gå samman i ett projekt för att öka tillgängligheten till rehabilitering för dem som har behov av den, har vi möjlighet att arbeta både med generella frågor men också specifikt för att utveckla vårt arbete med människor av olika kön, etnicitet, funktionsnivå och ålder. Det övergripande projektet kommer att möjliggöra kunskapsöverföring mellan de olika delprojekten och samordningsförbunden, så att alla får kunskap även om de målgrupper som är i minoritet i det egna förbundet.

Dokument

Ladda ned ansökan
Informationsfolder
Slutrapport

Kontaktperson

Evy Almstrand
evy.almstrand@angered.goteborg.se
031–365 11 70