Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

DELTA 1997–2004

DELTA-samverkan som har sin grund i den så kallade SOCSAM-lagstiftningen pågick under åren 1997–2004.
SOCSAM var en försökslagstiftning, som funnits sedan den 1 juli 1994. Den medgav att resurser från socialtjänst, försäkringskassa och sjukvård las samman för att användas för ökad välfärd, effektivare hushållning med de gemensamma resurserna samt ökad professionalitet hos de samverkande organisationernas medarbetare.

Beställarförbundet DELTA

I sin ansökan november 1995 om att få bedriva försöksverksamheten preciserade dåvaranden huvudmännen, Göteborgs allmänna försäkringskassa och Göteborgs stad, att man ville bedriva försöket med fokus på grupper i åldrarna 16 till 64 år som inte på ett effektivt sätt nås av välfärden. Försöket skulle bedrivas i form av avgränsade, gemensamt finansierade delprojekt.

Redan från start knöts ett samverkansavtal med Länsarbetsnämnden, och från och med 1998 inlemmades psykiatrin vid länssjukvården i samverkan. Vuxenutbildningen ingick från och med 2000.

Regionbildningen i Västsverige ändrade ägarbilden så att från och med 1999 bestod ägarna av Västra Götalands allmänna försäkringskassa, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad.

Försöksverksamheten i DELTA leddes av Johan Jonsson under 1997 till januari 2004.

Två strategier har varit genomgående i DELTA-samverkan dels att varje aktivitet har föregåtts av ett gemensamt kartläggningsarbete, KunskapsDELTA och dels strategin att DELTA-samverkan skall ägas lokalt och stöttas centralt.

De demokratiska och samhällsekonomiska vinsterna med projektet har utvärderats av utomstående forskare dels lokalt på uppdrag av DELTAs politiska styrelse, dels nationellt på uppdrag av regeringen. Samtliga aktiviteter har dessutom gjort en självvärderingsrapport med stöd från universittet. De olika utvärderingsrapporterna finner du under "Publikationer".

Verksamhetsplan från 1997

Ladda ned Deltas verksamhetsplan från 1997